A.Zavadskio fotostudija

 

 

 

 1. SKUBI   FOTOGRAFIJA   DOKUMENTAMS :

     1.1. Elektronin?  fotografija (siun?iant  el.paštu arba irašant ? kliento laikmen? ) ..    6.00 Eur.

     1.2. Elektronin? plius popierin? fotografija ( komplektas: 4, 6 arba 8 vnt. ) .......... 7.00 Eur.

     1.3. Papildoma elektronin? / popierin? fotografija..................................................  2.00 Eur.


     1.4. Veido retušas ( priklausomai nuo pageidavim? ) ........................................  1 - 2.00 Eur.  

     1.5.  CD fail? ?rašymui ..........................................................................................   1.00 Eur.
          

  

 

2. DALYKINIS PORTRETAS VIEŠAM NAUDOJIMUI:

 

 

 

 

       2.1. Viena spalvota/tonuota retušuota fotografija ....................................................  25.00 Eur.
       2.2. Papildoma elektronin? fotografija …...................................................................    5.00 Eur.                                                          
          
          
                                                                             F O T O S E S I J O S :

 

 

 3. VIENO ŽMOGAUS : ( 1 pozicija, 10 atsirinkt? retušuot? fotografij? ) .....................   60.00 Eur.

 4. DVIEJ? ŽMONI? : ( 1 pozicija, 10 atsirinkt? retušuot? fotografij? ) ........................   65.00 Eur.

 5. ŠEIMOS: (   1 pozicija, 10 atsirinkt? retušuot?  fotografij? ) .....................................   70.00 Eur.

 6. Papildoma pozicija iš 3, 4, 5 sk. (  5 retušuotos foto  ) …........................................    15.00 Eur.

 7. PROGIN? ( vestuvi?, krikštyn?, komunij?, jubiliej?, gimtadieni? ir pan.)
     3 - 4  pozicijos , 20  retušuot? foto  ..............................................................................  120.00 Eur.
     7.1. Papildoma pozicija (  5 retušuotos foto ) …........................................................    20.00 Eur.

 8. N?Š?IOSIOS FOTOSESIJA 
     ( 15 foto  su veido/ k?no retušu) .....................................................................................  90.00 Eur.

 9. EROTIN? FOTOSESIJA 
     ( 15 foto su veido/ k?no retušu ) .................................................................................... 100.00 Eur.

 10. Papildoma atsirinkta fotografija iš 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sk. ...........................................    2.00 Eur.

 

 

 


                    
K I T I   F O T O G R A F A V I M A I   S T U D I J O J E :

 

 

 

11. Grup?s, kolektyvo, klas?s fotografavimas ( iki 10 redaguot? foto ),
       priklausomai nuo grup?s dydžio ......................................................................   50.00 – 80.00 Eur.
       

12. Daikt?, drabuži?, dail?s k?rini?, papuošal? ir kt. fotografavimas
      ( priklausomai nuo sud?tingumo ).........................................................................  5.00 - 50.00 Eur.

13. Popierin?s fotografijos reprodukcija perfotografuojant...................................................  5.00 Eur.

13.1 Senovini? fotografij? koregavimas
       (priklausomai nuo sud?tingumo) .........................................................................  1.00 - 15.00 Eur.

 14. REKLAMIN? FOTOSESIJA*    .................................................................................   sutartin? kaina.

 * reklamin? fotosesija – vieš? asmen?, kolektyv?, meno, politikos, visuomen?s veik?j?                                          fotografavimas panaudos, savireklamos tikslais arba preki?, paslaug? spec. fotografavimas.

 

 

 

 FOTOGRAFAVIMAI  NE  STUDIJOJE ( IŠKVIETUS FOTOGRAF?):

 

 

 

15. Reportažas ( renginio, ?vykio fotografavimas )
       pirma valanda, iki  70 fotografij? ..................................................................................    100.00 Eur.
      15.1. Papildoma valanda, 50 fotografij?........................................................................     80.00 Eur.

16. Proginis reportažas ( vestuvi?, krikštyn? ir pan. )
       pirma valanda,  iki 70  fotografij? .................................................................................... 120.00 Eur.
      16.1. Papildoma valanda, iki 50 fotografij? .....................................................................  80.00 Eur.

17. Progin? ( vestuvi?, krikštyn? ir pan. ) fotosesija gamtoje, senamiestyje
       interjere ir   pan.  ( iki   2  val., iki 50 retušuot?   fotografij? ) ...................................   250.00  Eur.
      
18. Grup?s ( darželio, klas?s, kolektyvo ir pan.) fotografavimas ........................ 80.00 - 100.00 Eur.

19. Vieno žmogaus fotosesija pasirinktoje vietoje
      ( 1 val.,  iki 50 fotografij? ) .................................................................................................    80.00 Eur.

20. Dviej? žmoni?, šeimos fotosesija pasirinktoje vietoje
       ( 1 val., iki 50 fotografij? ) ................................................................................................     90.00 Eur.

 

 

 

 K I T A:

 

 

21.  Popierinis fotografijos atspaudas :

                10 x 15 cm. ...............................................................................................................  0.55 Eur.
                13 x 18 cm. ..............................................................................................................   0.80 Eur.
                15 x 23 cm. ..............................................................................................................   1.00 Eur.
                20 x 30 cm. ...............................................................................................................  2.50 Eur.  
                30 x 45 cm. ..............................................................................................................   4.50 Eur.

22.   CD fail? ?rašymui ...........................................................................................................  1.00 Eur.

23.   Dovan? kuponas   ( galioja 12 m?n. ) ........................................................   pasirinkta suma .

24. Nestandartini? vinje?i? gamyba ( maketuojama individuliai
       kiekvienam vaikui, moksleiviui, vnt. ...........................................................   20.00 – 25.00 Eur.

 

 

 

 

                    P A S I ? L Y M A I   ? M O N ? M S :

 

 

 

25. ?mon?s darbuotojo portretinis ( dalykinis ) fotografavimas studijoje
      viena spalvota / tonuota elektronin? fotografija ......................................................  25.00 Eur.

26. ?mon?s darbuotojo portretinis ( dalykinis ) fotografavimas ?mon?je
      priklausomai nuo žmoni? kiekio ir retušuojam? foto ) ...........................  20.00 –  80.00 Eur.

27. Grup?s ( kolektyvo ) fotografavimas studijoje (  5 redaguotos foto  ),
       priklausomai nuo grup?s dydžio ............................................................... 80.00 – 100.00 Eur.

28. Grup?s (kolektyvo) fotografavimas ?mon?je (  5 redaguotos foto  ),
      priklausomai nuo grup?s dydžio ............................................................... 80.00 –  150.00 Eur.

29. Reportažinis ?mon?s renginio ( vakar?lio, prezentacijos ir pan.)
      fotografavimas , pirma valanda , iki 70 fotografij? .............................................   120.00 Eur.
      32.1. Papildoma valanda, iki 50 fotografij? ..............................................................  80.00 Eur.

Šios kainos gali b?ti derinamos pagal individualius poreikius ir darb? apimt?.

 

 

Paaiškinimai:

1) Pozicija – tai fotografuojam? žmoni? sud?tis. Pvz., šeimos fotosesijoje yra fotografuojami visi šeimos nariai kartu. Norint fotografuotis atskirai (vaikai kartu, t?vai kartu, vaikai atskirai, t?vai po vien? ir pan., yra mokama už papildom? pozicij?).

2) Vieno žmogaus fotosesijoje papildoma pozicija laikoma persirengimai, ?vaizdžio ir stiliaus pakeitimai.

3) Fotosesijos trukm?, priklausomai nuo pasirinkt? pozicij? kiekio, nuo 30 min. iki 2 val.

4) Šeimos fotosesija – kai fotografuojasi viena šeima (abu arba vienas iš t?v? ir visi vaikai). Kai fotografauojasi tetos, d?d?s, seneliai, pusbroliai , pusseser?s ir t.t., tokia fotosesija yra laikoma progine.

5) Fotografijos dokumentams ( 1 sk.) be veido retušo padaromos per 5 min., su retušu – per 1 – 2 dienas ( sutarus, yra galimyb? retuš? atlikti iškart po fotografavimo, per 5 - 10 min. ).

6) Portretin?s fotografijos ( 2 sk.) su veido retušu paruošiamos per 2 – 5 dienas.

7) Atrinktos fotografijos iš fotosesij? ( 3, 4, 5 sk.) redaguojamos 15 - 20 kalendorini? dien?.

8) Fotografijos iš fotosesij? ( 7, 8, 9  ir  15 - 20 sk. ) yra paruošiamos per 20 - 30  kalendorini? dien?.

9) Atsiskaitymas už paslaugas - po fotografavimo - grynais arba pavedimu pagal  išrašyt? s?skait? / pirkimo- pardavimo kvit?. Fotografijos atiduodamos tik gavus apmok?jim?.

10) Registruojantis fotosesijai savaitgaliais   ir valstybini? šven?i? dienomis yra mokamas  15.00 Eur. registracijos mokestis. Atvykus fotografuotis, jis yra nuskai?iuojamas nuo suteikt? paslaug? sumos, neatvykus, negr?žinamas.

11) Fotografijos ( failai ) studijoje saugomos 6 m?n .